ศุกร์. ธ.ค. 2nd, 2022

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ITA ประจำปีงบประมาณ 2565

 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (O4)

 1. บันทึกข้อความ เรื่องขอแจ้งเวียนเอกสารแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2565-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 2. เอกสารแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2565-2570 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แผนดำเนินงานประจำปี (O10)

 1. บันทึกข้อความ เรื่องขอแจ้งเวียนเอกสารแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2565-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 2. เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (O11)

 1. บันทึกข้อความติดตามรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค 64-31มี.ค 65)
 4. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค 64-31มี.ค 65)
 5. สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการ) ตั้งแต่วนที่ 1 ตุลาคม 2564 -31 มีนาคม 2565

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O12)

 1. รายงานผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564
 2. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค 63-30 ก.ย 64)
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค 63-30 ก.ย 64)
 4. สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการ) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 63-30 ก.ย. 64

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18)

 1. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สงป.301 และ สงป.302)
 2. แผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (O19)

 1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค. 64-31 มี.ค. 65)
 2. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค. 64-31 มี.ค. 65)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20)

 1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค. 63 -30 ก.ย. 64)
 2. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64)