จันทร์. ส.ค. 15th, 2022

เอกสารดาวน์โหลด

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ITA ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (O4)

 1. บันทึกข้อความ ส่งเล่มแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 2. แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แผนดำเนินงานประจำปี (O10)

 1. บันทึกข้อความ ส่งเล่มเอกสารแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 2. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (O11)

 1. บันทึกข้อความ ติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 2. การติดตามผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564)
 4. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564)
 5. สรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการ) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O12)

 1. รายงานผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
 2. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)
 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)
 4. สรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการ) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18)

 1. แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สงป.301 และ สงป.302 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 2. แผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (O19)

 1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564)
 2. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินร%

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20)

 1. รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)
 2. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)