พฤหัส. ส.ค. 18th, 2022

เอกสารดาวน์โหลด


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ITA ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (O4)

1.บันทึกข้อความส่งเล่มแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2.แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แผนดำเนินงานประจำปี (O10)

1.บันทึกข้อความส่งเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2.แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (O11)

1.การติดตามผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2563 

2.บันทึกติดตามรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)

4.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)

5.สรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการ) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O12)

1.รายงานผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

2.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562)

3.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562)

4.สรุปผลโครงการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (O13)

1.คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการนโยบายและแผน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18)

1.แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สงป.301 และ สงป. 302 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2.แผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (O19)

1.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่  2 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)

2.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่  2 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20)

1.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4  (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562)

2.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O33)

1.คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร

2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาร่างคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

4.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (O38)

1.สรุปค่านิยมองค์กร (MOVE UP = ยกระดับพร้อมขับเคลื่อน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2.คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

3.ภาพบรรยากาศโครงการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร (MOVE UP = ยกระดับพร้อมขับเคลื่อน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์