พฤหัส. ส.ค. 18th, 2022

เอกสารดาวน์โหลด

การจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562

2.เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2567

3.การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563