แบบฟอร์มเก็บข้อมูลตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปี 2558 รอบ 9 เดือน

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ปี 2558 รอบ 9 เดือน

แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1.หน่วยงานจััดการศึกษา

2.หน่วยงานสนันสนุนการจัดการศึกษา

หลักเกณฑ์ราคามาตรฐาน สำนักงบประมาณ

เอกสารดาวน์โหลด

1.ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนมีนาคม 2558)

2.บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง(ฉบับเดือนมีนาคม 2558)

3.อัตราราคางานต่อหน่วย(เดือนมีนาคม 2558)

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

1 หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

2 หน่วยงานจัดการศึกษา

3ราคามาตรฐานครุภัณฑ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์