วิเคราะห์งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2561
คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

  1. หน่วยงานสนับสนุน
  2. หน่วยงานจัดการศึกษา
rmutr_plan_new
นโยบายการจัดทำงบประมาณ(PowerPoint)
แผนความต้องการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566 และคู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบฟอร์มจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน
ข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1.ข้อมูลบุคลากร

2.ข้อมูลนักศึกษา

แบบฟอร์ม ทม.01-ทม.03 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.กองบริหารงานบุคคล

2.กองคลัง

ปีงบประมาณ 2560
 แบบฟอร์มการจัดทำแผนและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2560

2.แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมารายได้ ปี 2560

3.ตัวชี้วัดตาม พรบ ปี 2560


เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การจัดทำคำเสนอของงบประมาณของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
1.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ-ฉบับที่12

2.ยุทธศาสตร์ที่-9-การพัฒนาภาค-เมือง-และพื้นที

3.แบบฟอร์มโครงการ

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561
หน่วยงานจัดการศึกษา
1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาลายา2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วังไกลกังวล3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ4 คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว5 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี6 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ7 คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา8 คณะบริหารธุรกิจ วังไกลกังวล9 วิทยาลัยเพาะช่าง10 คณะศิลปศาสตร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ11 คณะศิลปศาสตร์ ศาลายา12 คณะศิลปศาสตร์ วังไกลกังวล13 คณะศิลปศาสตร์ เพาะช่าง
 หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา

1 สำนักงานอธิการบดี

2 กองคลัง

3 กองกลาง

4 กองบริหารงานบุคคล

5 กองนโยบายและแผน

6 กองพัฒนานักศึกษา

7 กองกิจการพิเศษ

8 กองสหกิจศึกษา

9 กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์

10 สำนักงานตรวจสอบภายใน

11 สำนักงานประกันคุณภาพ

12 สำนักงานประชาสัมพันธ์

13 สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม

14 สถาบันวิจัยและพัฒนา

15 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

16 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

17 สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

18 สำนักงานการศึกษาทางไกล

19 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

20 สำนักงานนิติการ

21 ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม

22 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา

23 กองบริหารงานบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

24 สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล


ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ
ข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ข้อมูลบุคลากร)

แผนความต้องการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 และคู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ 2559
แบบฟอร์ม ทม.01-ทม.05 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1. กองคลัง

2. กองบริหารงานบุคคล

3. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

4. สถาบันวิจัยและพัฒนา


แบบฟอร์มการจัดทำแผนและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1.หน่วยงานสายวิชาการ

2.หน่วยงานสายสนับสนุน


คู่มือคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เอกสาร โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวางแผนและการจัดทำงบประมาณประจำปี วันที่ 8-9 มีนาคม 2559 ที่จังหวัดเพชรบุรี

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปผลโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ ปี 2549-25581.คณะศิลปศาสตร์

2.คณะวิศวกรรมศาสตร์

3.คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

4.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.วิทยาลัยเพาะช่าง

แบบฟอร์มการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
แบบฟอร์ม ทม.01-ทม.05 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25591. กองคลัง2. กองบริหารงานบุคคล3. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน4. สถาบันวิจัยและพัฒนา
ปีงบประมาณ 2558
 แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 1.หน่วยงานจััดการศึกษา2.หน่วยงานสนันสนุนการจัดการศึกษา
หลักเกณฑ์ราคามาตรฐาน สำนักงบประมาณ 1.ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนมีนาคม 2558)2.บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง(ฉบับเดือนมีนาคม2558)3.อัตราราคางานต่อหน่วย(เดือนมีนาคม2558)
 คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25591 หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา2 หน่วยงานจัดการศึกษา3ราคามาตรฐานครุภัณฑ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ปีงบประมาณ 2557
แผนความต้องการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563

คู่มือคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559

แบบฟอร์ม ทม.01-ทม.05 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25581. กองคลัง2. กองบริหารงานบุคคล3. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน4. สถาบันวิจัยและพัฒนา

แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25571.หน่วยงานจััดการศึกษา2.หน่วยงานสนันสนุนการจัดการศึกษา

แบบฟอร์มหัวข้อกรอกข้อมูลปัจจุบันและรายละเอียดแบบสรุปตัวชี้วัดโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ๆ

ข้อมูลผลผลิตตาม Focus Group

แบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25581.หน่วยงานจััดการศึกษา2.หน่วยงานสนันสนุนการจัดการศึกษา