งานสารบรรณ

ปีงบประมาณ 2561
หนังสือแจ้งเวียน เรื่อง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับ เดือน มกราคา 2561 rmutr_plan_new
หนังสือแจ้งเวียน เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์การแพทย์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน มีนาคม 2560
 หนังสือแจ้งเวียนสำนักงบประมาณ เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย

ปีงบประมาณ 2560
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน มีนาคม 2560
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
อัตราราคางานต่อหน่วย