กำหนดการเข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลข่าวสาร

กำหนดการเข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560

*หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง