plan.rmutr.ac.th

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์กองนโยบายและแผน

plan.rmutr.ac.th - ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์กองนโยบายและแผน

ขอความร่วมมือประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2559-2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แบบฟอร์มประพิจารณ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2559-2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เอกสารดาวน์โหลด

1.เอกสารหมายเลข 1

2.เอกสารหมายเลข 2

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

เปิดรับสมัคร   ลูกจ้างชั่วคราว  วุฒิปริญญาตรี        จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง       นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติงาน     กองนโยบายและแผน

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 10 มิถุนายน 2558

***รายละเอีดเพิ่มเติม———-> ***คลิ๊ก***