plan.rmutr.ac.th

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์กองนโยบายและแผน

plan.rmutr.ac.th - ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์กองนโยบายและแผน

แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

1.หน่วยงานจััดการศึกษา

2.หน่วยงานสนันสนุนการจัดการศึกษา