แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

1.หน่วยงานจััดการศึกษา

2.หน่วยงานสนันสนุนการจัดการศึกษา

แบบฟอร์มหัวข้อกรอกข้อมูลปัจจุบันและรายละเอียดแบบสรุปตัวชี้วัดโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ๆ

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มหัวข้อกรอกข้อมูลปัจจุบันและรายละเอียดแบบสรุปตัวชี้วัดโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ๆ

Template รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เอกสารดาวน์โหลด

Template รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผ.ศ.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา

แบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1.หน่วยงานจัีดการศึกษา

2.หน่วยงานสนันสนุนการจัดการศึกษา

แผ่นพับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ

เอกสารดาวน์โหลด

แผ่นพับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ