ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา

เอกสารดาวน์โหลด

ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานที่สอดคล้อง กับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แบบฟอร์ม ทม.01-ทม.05 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ทม.01-ทม.05 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

1. กองคลัง

2. กองบริหารงานบุคคล

3. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

4. สถาบันวิจัยและพัฒนา

แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร

 

แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา