แบบฟอร์ม ทม.01-ทม.05 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ทม.01-ทม.05 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

1. กองคลัง

2. กองบริหารงานบุคคล

3. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

4. สถาบันวิจัยและพัฒนา

แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร

 

แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

1.หน่วยงานจััดการศึกษา

2.หน่วยงานสนันสนุนการจัดการศึกษา

แบบฟอร์มหัวข้อกรอกข้อมูลปัจจุบันและรายละเอียดแบบสรุปตัวชี้วัดโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ๆ

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มหัวข้อกรอกข้อมูลปัจจุบันและรายละเอียดแบบสรุปตัวชี้วัดโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ๆ

Template รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เอกสารดาวน์โหลด

Template รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผ.ศ.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา